Verkenning omgevingsproces ziet kansen voor Ternaard

Geplaatst op: 30-04-2018 12:04:10

Er zijn aanknopingspunten om het omgevingsproces rond de voorgenomen gaswinning in Ternaard voort te zetten. De verkenning of zo’n omgevingsproces mogelijk is, maakt dat duidelijk. Dat staat in het concept-eindverslag dat adviesbureau De Gemeynt op 20 april 2018 presenteerde aan de vijf betrokken partijen. Die gaan nu na of, en zo ja, welke vervolgstappen mogelijk zijn. Een van de doelen van het omgevingsproces is een versterking van het gebied.

Het concept-eindverslag is een feitelijke weergave van de inbreng van zowel inwoners, regionale organisaties, overige belanghebbenden als ook van de vijf betrokken partijen. Dat zijn de gemeente Dongeradeel, het ministerie van EZK, NAM, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân. In de afgelopen maanden ging De Gemeynt na hoe gaswinning door NAM ingepast kan worden in een brede toekomstvisie voor Noordoost Friesland. Dit heeft geresulteerd in een groot aantal argumenten, standpunten en voorstellen vanuit het gebied. Daarmee is een duidelijk beeld ontstaan van de belangen, vragen en zorgen van de diverse betrokkenen.

Vervolg

De partijen onderzoeken de komende tijd of er in hun eigen organisaties voldoende draagvlak is voor een vervolg en hoe zij daaraan bij kunnen dragen. Ook kijken ze of ze tot een gedeelde visie op een vervolg kunnen komen. Het rapport geeft daarvoor de nodige aanknopingspunten en handreikingen.

Het Bestuurlijk Overleg

Het college van B&W van de gemeente Dongeradeel, Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân en het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân hebben in september 2017 ingestemd om te verkennen of een omgevingsproces Ternaard mogelijk is.

Dit is een onafhankelijk omgevingsproces waarbij, samen met inwoners en andere belanghebbenden, onder andere ingezet wordt op een ontwikkelperspectief voor het gebied.

Tags: