START PILOT NATUURVRIENDELIJKE OEVERS BIJ AGRARISCH COLLECTIEF WAADRÂNE

Geplaatst op: 26-06-2018 08:06:46

 

 

Komende vrijdagavond 29 juni om 19.30 uur wordt door het Agrarische Collectief Waadrâne de aftrap gegeven voor het project RANDEN VAN HET WAD met de pilot brakke natuurvriendelijke oevers. Vijf boeren doen dit jaar mee met het aanleggen van zo`n  natuurvriendelijke oever langs de waterkant. De start is bij de Aesgemastate van familie Sibma, Aesgemawei 1 te Foudgum. Deze pilot wordt mogelijk gemaakt door het Programma naar een Rijke Waddenzee. Het is de wens om deze pilot in de toekomst een vervolg te geven bij  meer boeren in dit gebied.

 

Door een smalle strook langs de percelen af te graven ontstaan nu bij vijf boeren van het Agrarisch Collectief Waadrâne, tussen Lauwersmeer en Sint Annaparochie, unieke kansen voor een zeer specifieke “brakke” vegetatie, zoals Zeebies, Schedefonteinkruid en Bultkroos. Langs onze Waddenkust is de ondergrond vaak brak, waardoor juist bij de boeren van dit collectief deze unieke planten voor kunnen gaan komen. Als de kleibovenlaag hellend wordt afgegraven tot aan de waterlaag ontstaan hierdoor goede kansen voor deze unieke “brakke” flora.

Na dit proefjaar krijgt het beheer een vervolg met de regeling voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) wat wordt ingezet door de provincie Fryslân en ook met de aanleg van deze oeverranden wordt wellicht een vervolg gegeven door het Wetterskip Fryslân.

Het project wordt van begin af aan gemonitord door studenten van de Hogeschool van Hall Larenstein (HVHL) uit Leeuwarden. De komende jaren wordt dit vervolgd, waardoor er goed overzicht komt hoe de natuur zich langs deze oevers gaat ontwikkelen.

Programma naar een Rijke Waddenzee vindt deze ontwikkeling belangrijk, omdat hierdoor een mooiere overgangssituatie ontstaat van de Waddenzee naar het aangrenzende binnenland.

“Door deze samenwerking tussen verschillende partijen in ons werkgebied ontstaan op deze manier nieuwe kansen voor ontwikkeling van biodiversiteit. Het gaat hierbij niet om het stimuleren van verzilting, maar juist om het optimaal benutten van de al aanwezige brakke omstandigheden voor ontwikkeling van voor dit gebied unieke flora en fauna”: aldus Hans Kroodsma voorzitter Agrarisch Collectief Waadrâne.

Tags: