Herindelingscommissie ‘Noardeast-Fryslân’ officieel van start

Geplaatst op: 09-02-2018 10:02:00

Per 1 januari 2019 fuseren de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. tot de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. In voorbereiding op deze bestuurlijke fusie is er nu een herindelingscommissie opgericht.
Eerste zitting op 21 februari
In deze herindelingscommissie heeft van elke raadsfractie van de drie gemeenten één raadslid zitting. De eerste vergadering is op 21 februari 2018 in het gemeentehuis van Ferwert.
De herindelingscommissie heeft als taak om voorstellen die te maken hebben met de nieuwe gemeente Noardeast -Fryslân centraal te bespreken. Het gaat dan vooral om na te gaan of voorstellen volledig zijn en voldoende voorbereid zijn voor besluitvorming door de nieuwe gemeenteraad in januari 2019. Deze onderwerpen worden dan niet meer behandeld in de afzonderlijke gemeentelijke raadscommissies.

De herindelingscommissie vergadert voor de zomer tweemaandelijks en na de zomervakantie iedere maand, bij toerbeurt in de gemeentehuizen in Ferwert, Dokkum en Kollum.

Mogelijkheid tot inspreken
Net als bij reguliere commissievergaderingen kunnen inwoners ook inspreken tijdens de vergaderingen van de herindelingscommissie. Hiervoor dienen insprekers zich vooraf te melden bij de griffie van de DFK-gemeenten.

De agenda van bijeenkomsten van de herindelingscommissie wordt een week voorafgaand aan de vergaderingen gepubliceerd op de gemeentepagina van de Dockumer- en Kollumer Courant en op de websites van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a..

Tags: